Hotel Bulwar ****, Toruń
Hotel Bulwar ****, Toruń
Tło bannera

Bulwar Hotel Rules

Check-in 09 02 23
Check-out 10 02 23

Best Available Rate

Spokój i bezpieczeństwo naszych Gości

Dyrekcja hotelu będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

§ 1

 1. Pokoje hotelowe wynajmowane są na okres doby hotelowej, która rozpoczyna się o godz. 15:00 w dniu wynajęcia i trwa do godz. 11:00 dnia następnego.
 2. Gość przybywający do Hotelu zobowiązany jest do dokonania zameldowania w recepcji hotelowej zgodnie z przepisami „Ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych” wraz z późniejszymi zmianami (do wglądu w recepcji).
 3. Podpisując kartę pobytu, a w przypadku gości nocujących w Hotelu Bulwar na zaproszenie innego podmiotu – po odebraniu kluczy do pokoju, Gość przyjmuje pełną odpowiedzialność za uregulowanie swojego rachunku.
 4. Zajmujący pokój w chwili meldunku określa czas swojego pobytu informując o tym recepcjonistę. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 5. Rezerwacje w Hotelu Bulwar podlegają zmianom do godziny 16:00 dnia poprzedzającego planowany dzień przyjazdu. W przypadku braku odpowiedniej informacji i niedojazdu Gościa, Hotel pobierze opłatę za pierwszą dobę pobytu.

§ 2

 1. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres deklarowany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godz. 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 2. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości lub udzieli pomocy w poszukiwaniu miejsca noclegowego w innym Hotelu.

§ 3

 1. Gość hotelowy nie może podnajmować lub przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeżeli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.
 2. Osoby odwiedzające, nie zameldowane w Hotelu, mogą przebywać w pokoju hotelowym w godz. 7:00 - 22:00, po uprzednim powiadomieniu pracownika recepcji Hotelu.
 3. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który mieszkając wcześniej rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub szkodę na osobie innego Gościa, pracownikom Hotelu lub osobom trzecim przebywającym w Hotelu, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania hotelu.

§ 4

 1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. wraz z późniejszymi zmianami (do wglądu w recepcji).
 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi obsłudze Hotelu niezwłoczną reakcję.
 3. Hotel ma obowiązek zapewnić swoim Gościom:
 • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa;
 • bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy o Gościu, zgodnie z przepisami RODO i klauzulą; informacyjną, której treść dostępna jest w recepcji hotelu;
 • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich świadczonych usług;
 • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi na to zgodę.

§ 5

Wszystkie należności za usługi hotelowe pobiera recepcja, która zobowiązana jest do wystawienia dowodu sprzedaży za pobrane należności.

§ 6

Na życzenie Gościa Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

 • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą;
 • budzenie o wyznaczonej godzinie (telefonicznie);
 • przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w depozycie w trakcie pobytu Gościa w Hotelu;
 • przechowywanie bagażu Gości zameldowanych w Hotelu. Hotel może odmówić przechowania bagażu wykraczającego poza okres zameldowania Gościa, jak również bagażu innego niż bagaż osobisty.

§ 7

 1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
 2. Gość powinien powiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

§ 8

Odpowiedzialność Hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową bądź artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do depozytu w recepcji.

§ 9

 1. W Hotelu obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 - 06:00.
 2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Hotelu nie powinno zakłócać spokoju pobytu innych Gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

§ 10

 1. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.
 2. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia i szkody w wyposażeniu, z którego korzystał podczas pobytu w Hotelu, a które powstały z jego winy, bądź z winy osób trzecich, przez niego zaproszonych.
 3. W wypadku stwierdzenia szkód, o których stanowi ust. 2, Hotel ma prawo obciążyć Gościa kosztami ich pokrycia. Gość potwierdzając zapoznanie się z treścią regulaminu hotelowego wyraża zgodę na pokrycie ewentualnych szkód z jego konta bankowego. Jeżeli jest to możliwe, Hotel może na ten cel dokonać transferu z konta bankowego Klienta, wykorzystując dane preautoryzacyjne podane przez Klienta w trakcie rezerwacji lub zameldowania się w Hotelu.

§11

Ze względu na zagrożenie pożarowe Dyrekcja Hotelu Bulwar prosi swoich Gości o przestrzeganie instrukcji przeciwpożarowej oraz o powstrzymanie się od używania w pokojach urządzeń elektrycznych i innych mogących spowodować zagrożenie powstania pożaru.

§12

 1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na koszt Gościa na adres przez niego wskazany.
 2. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji wysyłki, Hotel zobowiązuje się do przechowania tych przedmiotów przez okres maksymalnie 3 miesięcy.

§13

 1. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz palenia.
 2. W przypadku złamania zakazu palenia Gość zobowiązuje się zapłacić karę pieniężną w wysokości 1000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdą dobę pobytu.
 3. Miejsce wyznaczone do palenia znajduje się przed wejściem głównym do Hotelu.

§14

Hotel przyjmuje zwierzęta. Pobyt ze zwierzętami możliwy jest tylko w wybranych pokojach. Warunki przyjmowania zwierząt w Hotelu opisane są w Regulaminie Pobytu ze Zwierzętami.

§15

Rachunek należy opłacić najpóźniej w dniu wyjazdu. W przypadku dłuższych pobytów rachunek musi być opłacany co 5 dni. Wymagamy również opłaty gdy rachunek osiągnie ustalony limit w wysokości 2000PLN.

§16

 1. Do dyspozycji Gości pozostaje parking hotelowy i garaż podziemny.
 2. Usługa parkingowa jest płatna.
 3. Regulamin parkingu znajduje się na wjeździe na parking oraz w recepcji hotelowej.
 4. Cennik znajduje się na wjeździe na parking oraz w recepcji hotelowej.
 5. Opłata za zagubienie karty parkingowej wynosi 100 zł.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021r.
 

mobile nav bg
See on the map
This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close